Egyházi Ünnepek – Hírfolyam – 2023

2023 December 30
2023 December 28

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek karácsonyi üzenete

Napjainkban sok reményvesztett emberrel találkozhatunk, vagy olyanokkal, akik úgy élnek, mint akiknek nincs reményük. Olykor talán mi magunk is remény nélkülinek látjuk az életet és világunkat, különösen, amikor a jóra való törekvésünk mellett versengést látunk, az anyagiak uralmát, a halál kultúráját, a farkastörvények uralkodását. Világunk rossz történései sokszor megzavarnak minket.

Van remény? Mit remélhetünk? Nem a szegény, a szenvedő, a becsapott ember van bajban, hanem az, akinek nincs reménye. Először is tehát legyen reményünk! Mindenkin és minden szükségleten nem tudunk ugyan segíteni, viszont igazi reményt adni igen.

Reményünk alapját Jézus Krisztus fogalmazta meg az őt éjnek idején felkereső Nikodémusnak: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Az ember csak akkor kapja meg az igazi remény ajándékát, ha megismeri az Istent, ha találkozik vele. „Aki nem ismeri Istent, lehet, hogy sokféle reménye van, de végső soron remény nélkül, a nagy, az egész életet hordozó remény nélkül él” (XVI. Benedek, Spe salvi, 27).

 

A mi reményünk nem egy gondolat, nem egy érzés, nem a pénz, nem a földi jólét, hanem egy személy: Jézus Krisztus. Isten megtestesült és emberré lett: beleszületett a világba, hogy találkozhassunk vele, hogy megismerhessük őt. Tette anélkül, hogy számítgatott volna, hogy megéri neki vagy sem. Isten nem lobbizott és nem kereste a mi viszontszeretetünket. Irántunk való szeretete ajándék számunkra, hiszen nem érdemeltük ki azt. Ez a lehajló, emberré lett szeretet adja meg számunkra a reményt.

Számunkra Jézus Krisztus megtestesülése nem információ, nem hír, hanem olyan valóság, amely átformálja és hordozza életünket. Isten ma is éppúgy szereti a világot, az embereket, mint Jézus születésekor, minden emberi gyarlóságunk és esendőségünk ellenére. Isten azt akarja, hogy reményünk legyen, hogy életünk legyen, hiszen egy Isten nélküli világ remény és élet nélküli világ.

Feltehetjük a kérdést: Jézus Krisztus születésével jobb lett a világ? De még mielőtt válaszként sorolni kezdenénk a történelem folyamán és a napjainkban tapasztalható sok rosszat, ne feledjük, hogy olyanok az idők, amilyenek az emberek, és „az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők” (Márton Áron, Újévi beszéd, 1947. január 1.). Az embert nem a tudomány, nem a gazdaság, nem a siker, nem a betöltött pozíció újítja meg, hanem csak a feltétel nélküli Szeretet, aki emberré lett.

Nem hoz előrelépést annyi, ha kritikával illetjük a világot: ehhez kereszténységünk önkritikájának is társulnia kell (Spe salvi, 22). Ha reményteli, élő egyház akarunk lenni, fel kell ismernünk, hogy szükségszerűen a betlehemi jászoltól kell elindulnunk. Isten nélkül semmit sem tehetünk (Jn 15,5). Nem keveset, nem valamicskét, hanem semmit.

A szentatya a szinodális folyamattal tulajdonképpen semmi mást nem akar, mint hogy élő közösséggé, élő egyházzá váljunk. Azt, hogy mindannyian, papok és hívek, együtt járjunk, együtt imádkozzunk és együtt dolgozzunk. A pap legyen jó pásztor: legyen az övéi között, ismerje őket. De nem kizárólag az ő feladata a közösség terhének viselése és a hitünkről való tanúságtétel, még csak nem is a hívek templomba járó 5-10%-áé, hanem a teljes közösségé. Minden egyes hívőnek be kell töltenie keresztségéből fakadó hivatását, hiszen a világi hívőknek is „fő feladata az, hogy életükkel és szavukkal a családban, társadalmi csoportjukban és a foglalkozásuk adta környezetben tanúságot tegyenek Krisztus mellett, (…) terjesszék a krisztusi hitet azok között, akikkel életük és foglalkozásuk összehozza őket” (Ad gentes, 21).

Ünnepeljük azzal az elhatározással Jézus születését, hogy igyekszünk megjavulni, hogy ezáltal jóra forduljanak az idők: „újból keresztényeknek kell lennünk ízig-vérig, hogy emberekké nemesedjünk, a földön emberi életet élhessünk, és Isten áldására méltók legyünk” (Márton Áron, Újévi beszéd, 1947. január 1.).

A betlehemi Kisded meghitt szemlélése közben tudatosítsuk magunkban, hogy Isten nélkül nincs remény, nincs élet. Legyen számunkra a mostani karácsony a megújulás, a személyes megtérés és a mások felé forduló szeretet kiindulópontja. Vigyük el a szeretetet és reményt azokhoz is, akiknek hite pislákol vagy megroppant. Imádkozzunk és cselekedjünk a magunk, családunk, kis- és nagyközösségeink, főegyházmegyénk megújulásáért, amit célul tűzött ki 2024-es lelkipásztori évünk.

A Boldogságos Szűzanya, aki igenjével ajtót nyitott Istennek a mi világunkba, és aki a remény csillaga, legyen példakép megújuló keresztény életünk számára. Ő legyen közbenjárónk, ő tanítson minket vele együtt hinni, remélni és szeretni.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, örmény apostoli kormányzó

2023 December 23
2023 December 22
2023 December 21
2023 December 16
2023 November 24
By the approval contained in the letter 3335/2023 of the Archdiocese of Alba Iulia
A Gyulafehérvári Érsekség 3335/2023 sz. levelében foglalt jóváhagyással
2023 November 16
2023 Október 30
2023 Október 4

Szent Ferenc búcsú

Helyszin : Szent Ferenc Templom

Șelarilor -út 14 szám

Időpont: Szerda 2023 oktober 4

17:00 orai kezdettel

Hymnus O LUX BEATA TRINITAS
Vesperarum II Dominicarum Hebdomadae II et IV Tempore per Annum
Text atribuit Sfântului Ambrozie de Milano (c. 339–397)
Milánói Szt. Ambrusnak (339 k.–397) tulajdonított szöveg
Text dem Hl. Ambrosius von Milan (um 339–397) zugeschrieben
***
„Când coboară iarăși noaptea cea cu trista moarte soră,
Fiii tăi, Treime Sfântă, te adoră, te imploră,
Tu, ce ești lumina însăși, preasmeriți îți cerem ca să
Ne trimiți de sus lumină, când al nopții duh se lasă.
Te-am slăvit în zorii zilei prin smerita rugăciune,
Te slăvim din nou acuma, când iar soarele apune.
La apusul vieții noastre, să ne chemi în cer la tine,
Ca prin cântec să-ți aducem slava ce ți se cuvine.
Către noi îndrepte Tatăl fața sa cea milostivă,
De asemenea, și Fiul, cel cu Tatăl deopotrivă,
Duhul Sfânt ne-asculte ruga din cereasca sa splendoare
Mila sa, Treimea Sfântă, peste noi să o coboare. Amin.”
***
„Szentháromság, fény kútfeje,
szent egységnek Legelseje,
az égő nap már száll alá,
szívünkben gyúljon égi láng.
Már reggel is dicsért dalunk,
most este ismét itt vagyunk,
a hozzád esdeklő szavak
dicséretedre szóljanak.
Áldott az Atya és Fiú,
s a Lélek is, ki vigaszunk:
Szentháromság, egy Istenünk,
örökké áldjon énekünk! Ámen.”
***
„Der du bist drei in Einigkeit,
Ein wahrer Gott von Ewigkeit;
Die Sonn' mit dem Tag von uns weicht:
Laß leuchten uns dein göttlich Licht.
Des Morgens, Gott, dich loben wir,
Des Abends auch beten zu dir,
Unser armes Lied rühmt dich
Jetzt und immer und ewiglich.
Gott Vater, dem sei ewig Ehr,
Gott Sohn der ist der einig' Herr,
Und dem Tröster heiligen Geist,
Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.”
15 septembrie 2023
2023 Augusztus 23
2023 Augusztus 20
2023 Augusztus 12
30 Iunie 2023
28 Iunie 2023
26 Iunie 2023
10 Iunie 2023
10 Iunie 2023
2 Iunie 2023
28 Mai 2023
17 Mai 2023
6 Mai 2023
1 Mai 2023

/RO/ „Cardinalul Erdő a spus că aici trăim «la granița estică a creștinismului occidental, de o mie de ani». Este frumos că frontierele nu reprezintă granițe care separă, ci zone de contact; și că cei care cred în Cristos pun pe primul loc iubirea creștină care unește, și nu diferențele istorice, culturale și religioase care dezbină. Evanghelia ne unește, iar revenind acolo, la sursă, drumul creștinilor va continua conform voinței lui Isus, Bunul Păstor, care ne vrea uniți într-o singură turmă”.
- Papa Francisc la rugăciunea Regina caeli, 30 aprilie 2023, Budapesta

/HU/ „Erdő bíboros úr azt mondta, hogy »a nyugati kereszténység keleti határán élünk ezer éve«. Olyan szép, hogy a határok nem elválasztó vonalakat jelentenek, hanem kapcsolódási pontokat; és hogy a Krisztusban hívők azt a szeretetet helyezik előtérbe, ami egymással összeköt és nem a történelmi, kulturális és vallási különbségeket, amelyek egymástól elválasztanak. Az evangélium egyesít bennünket, és azáltal, hogy visszatérünk a forráshoz, a keresztények útja Jézus, a Jó Pásztor akarata szerint folytatódik, akinek az a szándéka, hogy egy nyájban egyesüljünk”.
- Ferenc pápa a Regina caeli imádság alkalmával, 2023. április 30., Budapest 

29 Aprilie 2023
28 Aprilie 2023
22 Aprilie 2023
15 Aprilie 2023
11 Aprilie 2023
9 Aprilie 2023
8 Aprilie 2023

Dintr-o veche Omilie despre Sâmbăta Sfântă

(PG 43, 439.451.462-463)

Coborârea Domnului în infern

Ce s-a întâmplat? Pe pământ astăzi este mare tăcere, mare tăcere și singurătate. Mare tăcere, pentru că Regele doarme: pământul a amuțit și tace, pentru că Dum­nezeul făcut trup a adormit și i-a trezit pe cei care dor­meau de veacuri. Dumnezeu a murit în trup și a coborât să zdruncine împărăția iadului.
Desigur, el merge să-l caute pe primul părinte, ca pe oaia rătăcită (cf. Lc 15,3). Vrea să coboare ca să-i vizi­teze pe cei care stau în întuneric și în umbra morții (cf. Lc 1,79). Dumnezeu și Fiul său merg să-i elibereze din suferințe pe Adam și Eva care se află în închisoare.
Domnul a intrat la ei purtând armele victorioase ale crucii. Imediat ce Adam, primul părinte, l-a văzut, bătân­du-și pieptul de uimire, a strigat tuturor și a zis: „Domnul meu să fie cu toți”. Iar Cristos, răspunzându-i lui Adam, a zis: „Și cu duhul tău”. Și luându-l de mână, l-a scuturat, spunând: „Trezește-te, tu care dormi, și ridi­că-te dintre cei morți iar Cristos te va lumina (Ef 5,14).
Eu sunt Dumnezeul tău, care pentru tine am devenit fiul tău; care pentru tine și pentru aceștia, care s-au născut din tine, vorbesc acum și în puterea mea le porun­cesc celor care erau în închisoare: Ieșiți! Celor care erau în întuneric: Fiți luminați! Celor care erau morți: Înviați!
Ție îți poruncesc: Trezește-te, tu, care dormi! Într-ade­văr, eu nu te-am creat pentru ca să rămâi prizonier în iad. Învie din morți. Eu sunt viața celor morți. Învie, lucrare a mâinilor mele! Învie, figură făcută după chipul meu! Învie, să ieșim de aici! Într-adevăr, tu în mine și eu în tine (cf. In 17,21.23), suntem o natură unică și nedespărțită.
Eu, Dumnezeul tău, pentru tine m-am făcut fiul tău. Eu, Domnul, pentru tine am îmbrăcat natura de slujitor. Eu, care stau deasupra cerurilor, pentru tine am venit pe pământ și sub pământ. Pentru tine, omule, am devenit om asemenea omului, dar apoi am devenit liber între cei morți. Pentru tine, care ai ieșit din grădina paradisului pământesc, am fost trădat într-o grădină și dat în mâinile iudeilor, și într-o grădină am fost pus pe cruce.
Privește pe fața mea scuipăturile pe care le-am primit pentru tine, pentru a te putea aduce înapoi la acel prim suflu vital. Privește pe obrajii mei palmele, supor­tate pentru a reface frumusețea ta pierdută, după chipul meu.
Privește pe spinarea mea biciuirea suferită pentru a elibera umerii tăi de povara păcatelor tale. Privește mâinile mele pironite pe lemn pentru tine, care odinioară ți-ai întins în mod greșit mâna spre pom.
Am murit pe cruce și sulița a pătruns în coasta mea pentru tine, care ai adormit în paradis și ai făcut să iasă Eva din coasta ta. Coasta mea a vindecat durerea coastei tale. Somnul meu te va elibera de somnul iadului. Sulița mea a blocat sulița care era îndreptată împotriva ta.
Ridică-te, să mergem de aici. Dușmanul te-a făcut să ieși din pământul paradisului. Eu însă nu te mai așez înapoi în acea grădină, ci te așez pe un tron ceresc. Ți-a fost interzis să atingi pomul simbolic al vieții, dar eu, care sunt viața, îți dau ceea ce sunt. Am pus heruvimi care, ca niște slujitori, să te păzească. Acum fac în așa fel încât heruvimii să te adore aproape ca pe Dum­nezeu, deși nu ești Dumnezeu.
Tronul ceresc este gata, sunt gata și la ordine sluji­torii, sala este pregătită, masa este întinsă, locuința veș­nică este împodobită, casele de fier sunt deschise. Cu alte cuvinte, este pregătită pentru tine împărăția cerurilor, dinaintea veacurilor”.

Aus einer Homilie am großen und heiligen Sabbat.
Epiphanius († 535) zugeschrieben

Der Abstieg des Herrn in die Welt des Todes
Was ist das? Tiefes Schweigen herrscht heute auf der Erde, tiefes Schweigen und Einsamkeit. Tiefes Schweigen, weil der König ruht. "Furcht packt die Erde, und sie verstummt" (1), weil Gott - als Mensch - in Schlaf gesunken ist und Menschen auferweckt hat, die seit unvordenklicher Zeit schlafen. Gott ist - als Mensch - gestorben, und die Unterwelt erbebt. Gott ist für kurze Zeit in Schlaf gesunken und hat die in der Welt des Todes auferweckt (2). Er geht auf die Suche nach dem erstgeschaffenen Menschen wie nach dem verlorenen Schaf (3). Besuchen will er, "die völlig in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes" (4). Er kommt, um den gefangenen Adam und die mitgefangene Eva von ihren Schmerzen zu erlösen, er, zugleich Gott und der Eva Sohn
(5). Er faßt Adam bei der Hand, hebt ihn auf und spricht: "Wach auf, Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein!" (6) Ich habe dich nicht geschaffen, damit du im Gefängnis der Unterwelt festgehalten wirst. "Steh auf von den Toten!" Ich bin das Leben der Toten. Steh auf, mein Geschöpf, steh auf, meine Gestalt, nach meinem Abbild geschaffen! Erhebe dich, laß uns weggehen von hier! Du bist in mir und ich in dir (7), wir sind eine unteilbare Person. Deinetwegen wurde ich dein Sohn, ich, dein Gott. Für dich nahm ich, der Herr, deine Knechtsgestalt an. Für dich kam ich auf die Erde und unter die Erde, ich, der über den Himmeln thront. Für dich, den Menschen, bin ich ein Mensch geworden "ohne Hilfe, frei unter den Toten" (Du wurdest vom Garten ausgestoßen, ich wurde vom Garten aus den Juden überliefert und in einem Garten begraben. Sieh den Speichel in meinem Gesicht! Deinetwegen ließ ich es geschehen, um dir den Anhauch des Ursprungs wiederzugeben (9). Sieh die Backenstreiche, die ich empfing, um deine verderbte Gestalt nach meinem Bild wiederherzustellen.
Sieh die Spur der Geißelhiebe auf meinem Rücken, die ich mir gefallen ließ, um deine Sünden zu vernichten, die auf deinem Rücken lasten. Sieh meine Hände, die so glückverheißend mit Nägeln an das Kreuz geheftet sind, deinetwegen: denn du strecktest (einst) zu deinem Unglück deine Hände aus nach dem Holz. Ich entschlief am Kreuz, und die Lanze durchbohrte meine Seite, für dich, denn im Paradies fielst du in Schlaf und brachtest aus deiner Seite Eva hervor. Meine Seite heilte die Wunden deiner Seite. Mein Schlaf wird dich aus dem Schlaf der Totenwelt
herausführen

Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára

(PG 43, 439. 451. 462-463)

Az Úr leszáll a holtak országába

Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király. Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot.

Először is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évához megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, aki szintén az ő Fia.

Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: „Az én Uram legyen mindnyájatokkal!” Erre maga Krisztus felel így Ádámnak: „És a te lelkeddel!” Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal: „Kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, Krisztus rád ragyogott!

Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és ezekért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! A halál tehetetlenségében levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel!

Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel halálodból: hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk.

Én, a te Istened, teérted lettem a te gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak között is a saját erőmből élő emberré. Teérted, aki az édenkertből kijöttél, engem is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre.

Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy téged visszaállítsalak a régi életedbe. Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is érted tűrtem, hogy téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen ez torzult el nálad.

Nézd megostorozott hátamat, ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat görnyesztő bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához.

Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lándzsa, teérted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely téged rabságban tart.

Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig, nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy ezután mint Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged.

Áll már a készséges és szolgáló keruboktól övezett trónod, vár már lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök javakkal telve, vár már az öröktől fogva számodra elkészített mennyek országa.”

7 Aprilie 2023
6 Aprilie 2023

1 Aprilie 2023

30 Martie 2023
25 Martie 2023
24 Martie 2023
7 Ianuarie 2023
6 Ianuarie 2023

 

© Minden jog fenntartva - 2021 Szentháromság Római Katolikus Plébánia Nagyszeben - Belváros

   az oldal készítője Ittask.ro